76 / 100

Ashwin Navratri 2023 and Siddha Kunjika Stotram: It is a nine-day festival dedicated to the worship of Goddess Durga. The ninth day is called Vijayadashami, which is also celebrated as Dussehra also.

When is Ashwin Navratri 2023 ? 2023 में पहली नवरात्रि कब है?

Ashwin Navratri 2023 will be celebrated from 15th October 2023 to 23rd October 2023.

Navratri 2023 Ghatasthapana Muhurat

According to the astrological calendar, the auspicious time for Ghatasthapana is from 06.21 am to 10.12 am on the Pratipada date of Shukla Paksha of Ashwin month i.e. 15th October 2023.

Shardiya Navratri 2023 Calender for Durga Pooja

15th October 2023 Ghatasthapana (invocation of Goddess Shakti), Shailputri Puja

16th October 2023 Brahmacharini Puja (Maa Brahmacharini)

17th October 2023 – Sindoor Tritiya, Chandraghanta Puja (Maa Chandraghanta)

18th October 2023 Kushmanda Puja (Maa Kushmanda), Vinayak Chaturthi

19th October 2023 Skandamata Puja (Maa Skandamata)

20th October 2023 Katyayani Puja (Maa Katyayani)

21st October 2023 – Saraswati Puja, Kalratri Puja (Saptami) (Maa Kalratri)

22nd October 2023 – Durga Ashtami, Mahagauri Puja (Maa Mahagauri) and Sandhi Puja

23rd October 2023 – Maha Navami – Siddhadhatri Puja

What is Siddha Kunjika Stotram ?

Siddha Kunjika Stotram is considered a powerful prayer that is chanted during Navratri. Devotees believe that reciting this stotram with devotion can help to remove all obstacles and bring peace and prosperity into their lives.

Siddha Kunjika Stotram Benefits

 • It can help to remove all obstacles and difficulties in life.
 • It can bring about peace and prosperity.
 • It can help to improve health and well-being.
 • It can help to achieve success in all endeavours.
 • It can help to attain moksha or liberation.

If you are looking for a powerful prayer to recite during Navratri, then Siddha Kunjika Stotram is a great option. It is a prayer that is sure to bring you blessings and good fortune.

How to recite Siddha Kunjika Stotram

 1. Start by taking a bath and wearing clean clothes.
 2. Light a diya or lamp – akhand diya for the whole night and offer red or yellow flowers to Goddess Durga.
 3. I take the Sankalp that I, [say your name and gotra], will perform Kunjika Stotra 11 times for 9 days in this Shardiya Navratri 2023, holding water in my hands and then leaving water on the ground.
 4. Sit in a comfortable position and close your eyes.
 5. Chant the following mantra in the following order:
 • Ganesh Mantra : Om Gang Ganapatye Namah 108 times
 • Guru Mantra: Om Namah Shivaay 108 times
 • Shiva Chalisa(1 time) or Mantra (108 times mantra recitation) 
 • Chamunda Mantra also known as Navaarn Mantra in Shakti Upasana: Aim Hrim Klim Chamundaye Vichaye Vijaye Swaha. 
 • Recite the Siddha Kunjika Stotram with devotion at least 11 times.
 • Chant the Bhairav Mantra 108 times – Om Shri Bhairavaay Namah
 1. After you have completed reciting the stotram, offer prayers to Goddess Durga and thank her for her blessings.
 2. Shamaa Prathnaa

Aavahanam na janami na janami visarjanam.

         Pooja Chaiva Na Janami Shamsva Parmeshwari

         Mantra Hinam, Kriya Hinam, Bhakti Hinam Sureshwar

         Yaptujitam Maya Devi Paripoorna Tadasthu Me

Siddha Kunjika Stotram Sadhana for Navratri 2023

Today, I will be revealing my method of Navratri Sadhana, which I received from my spiritual mentor, Shri Shri Brahma Muni ji Maharaj, who helped me elevating me in spiritual journey.

For normal human beings who live fastrack lives and do not have time to perform big anusthan and want to do fasting and minimal rituals only, I have mentioned the simple method of Navratri Sadhana.

Secrets of Siddha Kunjika Stotram in Hindi

The sadhak who want to grow in their life, both spiritually and materialistically, need to perform this sadhana vidhi.

Complete the sadhana vidhi as mentioned below. The exact process for sadhak is first you need to chant one mala of Ganesh, guru, shiva chalisa or mantra, then Chamunda mantra, then 108 times reciting of Siddh Kunjika Stotram then again one mala of Chamunda Mantra, then one mala of Bhairav ji, then Shama Prathana.

After performing nine days of Navaratri sadhana, you should give 108 aahuti of Siddha Kunjika Stotra.

The process of sadhana is quite heavy and challenging for the beginners in the sadhana world.

However, who are firm in their life and want immense growth either in the spiritual or material world will do the Siddha Kunjika Stotra Sadhana with ease and conviction.

Siddha Kunjika Stotram Benefits for Sadhak
 1. One gets immense internal strength to face any critical situation in life.
 2. S/he will get fast opportunities to grow in their life.
 3. Sadhak will receive Vaak Siddhi in whatever s/he speaks shall come true.
 4. They will be internal cleansing of mind, thought and action.
 5. Sadhak gets a magnetic persona after performing spiritual sadhana.
 6. S/he shall get insight into past-future and present of any individual.
 7. One shall get to know mystery or dark secrets of humans once the sadhana is completed.
 8. S/he will get the solution to any problem of this world.
 9. Goddess Durga protects such Sadhaka from any negative events in his/her life.
 10. Such Sadhaka received name, fame and respect from different walks of life.
Siddha Kunjika Stotram in English Lyrics

ōṁ asya śrī kuñjikā stōtra mantrasya sadāśiva r̥ṣiḥ, anuṣṭup chandaḥ,

śrītriguṇātmikā dēvatā, ōṁ aiṁ bījaṁ, ōṁ hrīṁ śaktiḥ, ōṁ klīṁ kīlakam,

mama sarvābhīṣṭasiddhyarthē japē viniyōgaḥ |

Shiva Uvāca

śr̥ṇu dēvi pravakṣyāmi kuñjikā stōtramuttamam |

yēna mantraprabhāvēṇa caṇḍījāpaḥ śubhō bhavēt || 1 ||

na kavacaṁ nārgalāstōtraṁ kīlakaṁ na rahasyakam |

na sūktaṁ nāpi dhyānam ca na nyāsō na ca vārcanam || 2 ||

kuñjikāpāṭhamātrēṇa durgāpāṭhaphalaṁ labhēt |

ati guhyataraṁ dēvi dēvānāmapi durlabham || 3 ||

gōpanīyaṁ prayatnēna svayōniriva pārvati |

māraṇaṁ mōhanaṁ vaśyaṁ stambhanōccāṭanādikam |

pāṭhamātrēṇa saṁsiddhyēt kuñjikāstōtramuttamam || 4 ||

Atha Mantraḥ

ōṁ aiṁ hrīṁ klīṁ cāmuṇḍāyai viccē |

ōṁ glauṁ huṁ klīṁ jūṁ saḥ jvālaya jvālaya jvala jvala prajvala prajvala

aiṁ hrīṁ klīṁ cāmuṇḍāyai viccē jvala haṁ saṁ laṁ kṣaṁ phaṭ svāhā || 5 ||

Iti Mantraḥ

namastē rudrarūpiṇyai namastē madhumardini |

namaḥ kaiṭabhahāriṇyai namastē mahiṣārdini || 6 ||

namastē śumbhahantryai ca niśumbhāsuraghātini |

jāgrataṁ hi mahādēvi japaṁ siddhaṁ kuruṣva mē || 7 ||

aiṅkārī sr̥ṣṭirūpāyai hrīṅkārī pratipālikā |

klīṅkārī kāmarūpiṇyai bījarūpē namō:’stu tē || 8 ||

cāmuṇḍā caṇḍaghātī ca yaikārī varadāyinī |

viccē cābhayadā nityaṁ namastē mantrarūpiṇi || 9 ||

dhāṁ dhīṁ dhūṁ dhūrjaṭēḥ patnī vāṁ vīṁ vūṁ vāgadhīśvarī |

krāṁ krīṁ krūṁ kālikā dēvi śāṁ śīṁ śūṁ mē śubhaṁ kuru || 10 ||

huṁ huṁ huṅkārarūpiṇyai jaṁ jaṁ jaṁ jambhanādinī |

bhrāṁ bhrīṁ bhrūṁ bhairavī bhadrē bhavānyai tē namō namaḥ || 11 ||

aṁ kaṁ caṁ ṭaṁ taṁ paṁ yaṁ śaṁ vīṁ duṁ aiṁ vīṁ haṁ kṣaṁ |

dhijāgraṁ dhijāgraṁ trōṭaya trōṭaya dīptaṁ kuru kuru svāhā || 12 ||

pāṁ pīṁ pūṁ pārvatī pūrṇā khāṁ khīṁ khūṁ khēcarī tathā |

sāṁ sīṁ sūṁ saptaśatī dēvyā mantrasiddhiṁ kuruṣva mē || 13 ||

idaṁ tu kuñjikāstōtraṁ mantrajāgartihētavē |

abhaktē naiva dātavyaṁ gōpitaṁ rakṣa pārvati || 14 ||

yastu kuñjikayā dēvi hīnāṁ saptaśatīṁ paṭhēt |

na tasya jāyatē siddhiraraṇyē rōdanaṁ yathā || 15 ||iti śrīrudrayāmalē gaurītantrē śiva pārvatī saṁvādē kuñjikā stōtraṁ sampūrṇam |

Durga Sadhana : Siddh Kunjika Stotram in Hindi 

॥ सिद्धकुञ्जिकास्तोत्रम् ॥

शिव उवाच

शृणु देवि प्रवक्ष्यामि, कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम्। येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजापः शुभो भवेत॥1॥ 

न कवचं नार्गलास्तोत्रं कीलकं न रहस्यकम्। न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनम्॥2॥ 

कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत्। अति गुह्यतरं देवि देवानामपि दुर्लभम्॥3॥ 

गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वति। मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकम्। पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम्॥4॥ ॥

अथ मन्त्रः

॥ ॐ ऐं ह्रीं क्लींचामुण्डायै विच्चे॥ ॐ ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालयज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वलहं सं लं क्षं फट् स्वाहा॥

॥ इति मन्त्रः ॥

नमस्ते रूद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनि। नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनि॥1॥ 

नमस्ते शुम्भहन्त्र्यै च निशुम्भासुरघातिनि। जाग्रतं हि महादेवि जपं सिद्धं कुरूष्व मे॥2॥ 

ऐंकारी सृष्टिरूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका। क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते॥3॥ 

चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी। विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि॥4॥ 

धां धीं धूं धूर्जटेः पत्नी वां वीं वूं वागधीश्वरी। क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवि शां शीं शूं मे शुभं कुरु॥5॥ 

हुं हुं हुंकाररूपिण्यै जं जं जं जम्भनादिनी। भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः॥6॥ 

अं कं चं टं तं पं यं शं वीं दुं ऐं वीं हं क्षं। धिजाग्रं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा॥7॥ 

पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा। सां सीं सूं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे॥8॥

इदं तु कुञ्जिकास्तोत्रं मन्त्रजागर्तिहेतवे। अभक्ते नैव दातव्यंगोपितं रक्ष पार्वति॥ 

यस्तु कुञ्जिकाया देवि हीनां सप्तशतीं पठेत्। न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा॥ 

॥ इति श्रीरुद्रयामले गौरीतन्त्रे शिवपार्वतीसंवादे कुञ्जिकास्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

Hope this Navratri article on Siddha Kunjika Stotram brings you spiritual awareness and Wish you all Happy Shardiya Navratri 2023.

Love & Light

Nirav Hiingu